Chư tướng kỳ 1 - 諸將其一 của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
1
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

諸將其一
漢朝陵墓對南山,
胡虜千秋尚入關。
昨日玉魚蒙葬地,
早時金碗出人間。
見愁汗馬西戎逼,
曾閃朱旗北斗殷。
多少材官守涇渭,
將軍且莫破愁顏。

Chư tướng kỳ 1
Hán triều lăng mộ đối Nam sơn,
Hồ lỗ thiên thu thượng nhập quan.
Tạc nhật ngọc ngư mông táng địa,
Tảo thì kim uyển xuất nhân gian.
Kiến sầu hãn mã Tây Nhung bức,
Tằng thiểm chu kỳ Bắc Đẩu ân.
Đa thiểu tài quan thủ Kinh, Vị,
Tướng quân thả mạc phá sầu nhan.

Các tướng kỳ 1
Núi Nam sừng sững các lăng vua!
Vượt ải nghìn năm lại giặc Hồ!
Cá ngọc trước từng đem đất lấp,
Chén vàng sao lại thấy đời mua?
Bóng cờ trời Bắc, sao che lấp!
Gót ngựa quân Tây, bụi bốc mù!
Kinh, Vị đủ người gìn giữ chửa?
Tướng quân đừng nghĩ chuyện trò đùa!

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)