5.— TRÂM.— Trâm cũng là để răn mình hoặc răn người, tức cũng như bài minh. Song lối trâm thì thường dùng bốn chữ.

Bài răn « cẩn-ngôn » của Trần-minh-Đạo tiên-sinh.
(Dịch theo nguyên điệu)

Lòng người khởi động,
Bởi nói mà ra.
Chớ nên nóng nẩy,
Bụng phải khoan hòa.
Cái máy đầu lưỡi,
Nên hay, nên vạ.
Lành, dữ, nhục, vinh,

Do tự đấy cả.
Mỏng môi bép xép,
Nhiều lời rườm rà.
Nói ngang người cãi.
Nói trái ai tha.
Phải nên phép tắc,
Chớ có sai ngoa.

*

* *

   
Chú thích