Các bản dịch tiếng Việt của
Vĩnh Lăng bi (永陵碑)
của Nguyễn Trãi

Các bản dịch tiếng Việt của Vĩnh Lăng bi (永陵碑) gồm có: