Trợ giúp:Bản mẫu cỡ chữ

Trợ giúp:Bản mẫu Bản mẫu cỡ chữTất cả mọi bản mẫu kích cỡ phông chữ tại Wikisource đều mang tính tương đối so với kích cỡ mặc định. Có hai loại bản mẫu điều chỉnh kích cỡ: bản mẫu trong hàngkhối. Các bản mẫu trong hàng sẽ thích hợp khi dùng để định dang một đoạn văn bản, nhưng không xử lý được khi có cách đoạn, và không điều chỉnh được khoảng cách hàng. Bản mẫu khối có thể xử lý được cách đoạn, và điều chỉnh được khoảng cách hàng, nhưng lại không phù hợp để dùng trong một đoạn văn, vì chúng sẽ tạo ra một cách đoạn.

Định nghĩa cỡ chữ tương đối Sửa đổi

Bản mẫu trong hàng Bản mẫu khối Kích cỡ Ví dụ
{{xx-nhỏ}} {{khối xx-nhỏ}} 58% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{x-nhỏ}} {{khối x-nhỏ}} 69% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{nhỏ}} {{khối nhỏ}} 83% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{hơi nhỏ}} {{khối hơi nhỏ}} 92% Lorem ipsum dolor sit amet,
100% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{lớn}} {{khối lớn}} 120% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{x-lớn}} {{khối x-lớn}} 144% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{xx-lớn}} {{khối xx-lớn}} 182% Lorem ipsum dolor sit
{{xxx-lớn}} {{khối xxx-lớn}} 207% Lorem ipsum dolor
{{xxxx-lớn}} {{khối xxxx-lớn}} 249% Lorem ipsumBảng so sánh cỡ và kiểu chữ 100% và nhỏ hơn Sửa đổi

 
Bản mẫu Chữ thường Đậm Nghiêng Đậm và nghiêng
Đây là cỡ chữ 100%. Đây là cỡ chữ 100%. Đây là cỡ chữ 100%. Đây là cỡ chữ 100%.
Đây là cỡ chữ 99%. Đây là cỡ chữ 99%. Đây là cỡ chữ 99%. Đây là cỡ chữ 99%.
Đây là cỡ chữ 98%. Đây là cỡ chữ 98%. Đây là cỡ chữ 98%. Đây là cỡ chữ 98%.
Đây là cỡ chữ 97%. Đây là cỡ chữ 97%. Đây là cỡ chữ 97%. Đây là cỡ chữ 97%.
Đây là cỡ chữ 96%. Đây là cỡ chữ 96%. Đây là cỡ chữ 96%. Đây là cỡ chữ 96%.
Đây là cỡ chữ 95%. Đây là cỡ chữ 95%. Đây là cỡ chữ 95%. Đây là cỡ chữ 95%.
Đây là cỡ chữ 94%. Đây là cỡ chữ 94%. Đây là cỡ chữ 94%. Đây là cỡ chữ 94%.
Đây là cỡ chữ 93%. Đây là cỡ chữ 93%. Đây là cỡ chữ 93%. Đây là cỡ chữ 93%.
{{hơi nhỏ}} và {{khối hơi nhỏ}} Đây là cỡ chữ 92%. Đây là cỡ chữ 92%. Đây là cỡ chữ 92%. Đây là cỡ chữ 92%.
Đây là cỡ chữ 91%. Đây là cỡ chữ 91%. Đây là cỡ chữ 91%. Đây là cỡ chữ 91%.
Đây là cỡ chữ 90%. Đây là cỡ chữ 90%. Đây là cỡ chữ 90%. Đây là cỡ chữ 90%.
Đây là cỡ chữ 89%. Đây là cỡ chữ 89%. Đây là cỡ chữ 89%. Đây là cỡ chữ 89%.
Đây là cỡ chữ 88%. Đây là cỡ chữ 88%. Đây là cỡ chữ 88%. Đây là cỡ chữ 88%.
Đây là cỡ chữ 87%. Đây là cỡ chữ 87%. Đây là cỡ chữ 87%. Đây là cỡ chữ 87%.
Đây là cỡ chữ 86%. Đây là cỡ chữ 86%. Đây là cỡ chữ 86%. Đây là cỡ chữ 86%.
Đây là cỡ chữ 85%. Đây là cỡ chữ 85%. Đây là cỡ chữ 85%. Đây là cỡ chữ 85%.
Đây là cỡ chữ 84%. Đây là cỡ chữ 84%. Đây là cỡ chữ 84%. Đây là cỡ chữ 84%.
{{nhỏ}} Đây là cỡ chữ 83%. Đây là cỡ chữ 83%. Đây là cỡ chữ 83%. Đây là cỡ chữ 83%.
Đây là cỡ chữ 82%. Đây là cỡ chữ 82%. Đây là cỡ chữ 82%. Đây là cỡ chữ 82%.
Đây là cỡ chữ 81%. Đây là cỡ chữ 81%. Đây là cỡ chữ 81%. Đây là cỡ chữ 81%.
Đây là cỡ chữ 80%. Đây là cỡ chữ 80%. Đây là cỡ chữ 80%. Đây là cỡ chữ 80%.
Đây là cỡ chữ 79%. Đây là cỡ chữ 79%. Đây là cỡ chữ 79%. Đây là cỡ chữ 79%.
Đây là cỡ chữ 78%. Đây là cỡ chữ 78%. Đây là cỡ chữ 78%. Đây là cỡ chữ 78%.
Đây là cỡ chữ 77%. Đây là cỡ chữ 77%. Đây là cỡ chữ 77%. Đây là cỡ chữ 77%.
Đây là cỡ chữ 76%. Đây là cỡ chữ 76%. Đây là cỡ chữ 76%. Đây là cỡ chữ 76%.
Đây là cỡ chữ 75%. Đây là cỡ chữ 75%. Đây là cỡ chữ 75%. Đây là cỡ chữ 75%.
Đây là cỡ chữ 74%. Đây là cỡ chữ 74%. Đây là cỡ chữ 74%. Đây là cỡ chữ 74%.
Đây là cỡ chữ 73%. Đây là cỡ chữ 73%. Đây là cỡ chữ 73%. Đây là cỡ chữ 73%.
Đây là cỡ chữ 72%. Đây là cỡ chữ 72%. Đây là cỡ chữ 72%. Đây là cỡ chữ 72%.
Đây là cỡ chữ 71%. Đây là cỡ chữ 71%. Đây là cỡ chữ 71%. Đây là cỡ chữ 71%.
Đây là cỡ chữ 70%. Đây là cỡ chữ 70%. Đây là cỡ chữ 70%. Đây là cỡ chữ 70%.
{{x-nhỏ}} {{x-nhỏ}} Đây là cỡ chữ 69%. Đây là cỡ chữ 69%. Đây là cỡ chữ 69%. Đây là cỡ chữ 69%.
Đây là cỡ chữ 68%. Đây là cỡ chữ 68%. Đây là cỡ chữ 68%. Đây là cỡ chữ 68%.
{{xx-nhỏ}} {{xx-nhỏ}} Đây là cỡ chữ 58%. Đây là cỡ chữ 58%. Đây là cỡ chữ 58%. Đây là cỡ chữ 58%.
 

Cỡ chữ nhỏ hơn 100% với chiều cao hàng tương ứng Sửa đổi

 
Chiều cao hàng của cỡ chữ 100% là 140%
Bản mẫu Cỡ chữ Chiều cao hàng Khối Trong hàng Ghi chú
{{cc70}} 70% 100%  Y dùng cho phân số {{ps}} trong hàng
{{cc75}} 75% 110%  Y đệm .50em trước và sau đoạn văn
{{cc85}} 85% 120%  Y đệm .50em trước và sau đoạn văn
{{cc85/đ}} & {{cc85/c}} 85% 120%  Y đệm .50em trước và sau nhiều đoạn văn hoặc trang kéo dài
{{cc90}} 90% 130%  Y đệm .50em trước và sau đoạn văn
{{cc90/đ}} & {{cc90/c}} 90% 130%  Y đệm .50em trước và sau nhiều đoạn văn hoặc trang kéo dài