Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu này đơn giản việc định dạng văn bản Xx-nhỏ.

Ví dụ Sửa đổi

{{Xx-nhỏ|Xx-nhỏ}}

Chú ý rằng bản mẫu dường như không xử lý được ký tự dấu bằng "=", dùng {{=}} thay cho dấu bằng.

Xem thêm Sửa đổi


Tất cả mọi bản mẫu kích cỡ phông chữ tại Wikisource đều mang tính tương đối so với kích cỡ mặc định. Có hai loại bản mẫu điều chỉnh kích cỡ: bản mẫu trong hàngkhối. Các bản mẫu trong hàng sẽ thích hợp khi dùng để định dang một đoạn văn bản, nhưng không xử lý được khi có cách đoạn, và không điều chỉnh được khoảng cách hàng. Bản mẫu khối có thể xử lý được cách đoạn, và điều chỉnh được khoảng cách hàng, nhưng lại không phù hợp để dùng trong một đoạn văn, vì chúng sẽ tạo ra một cách đoạn.

Định nghĩa cỡ chữ tương đối Sửa đổi

Bản mẫu trong hàng Bản mẫu khối Kích cỡ Ví dụ
{{xx-nhỏ}} {{khối xx-nhỏ}} 58% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{x-nhỏ}} {{khối x-nhỏ}} 69% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{nhỏ}} {{khối nhỏ}} 83% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{hơi nhỏ}} {{khối hơi nhỏ}} 92% Lorem ipsum dolor sit amet,
100% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{lớn}} {{khối lớn}} 120% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{x-lớn}} {{khối x-lớn}} 144% Lorem ipsum dolor sit amet,
{{xx-lớn}} {{khối xx-lớn}} 182% Lorem ipsum dolor sit
{{xxx-lớn}} {{khối xxx-lớn}} 207% Lorem ipsum dolor
{{xxxx-lớn}} {{khối xxxx-lớn}} 249% Lorem ipsum