Chớ cậy sang mà ép nề.
Lời chăng phải vuỗn khôn nghe.
Co que thay bấy ruột ốc !
Khúc khuỷu làm chi trái hòe !
Hai chữ công danh chăng dám cóc ;
Một trường ân oán những hăm he.
Làm người mựa cậy khi quyền thế,
Có thuở bàn cờ tốt đuổi xe.