Bảy tám mươi bằng một bát tay.
Người sinh ở thế mấy nhàn thay !
Lan-đình tiệc họp mây ảo ;
Kim-cốc vườn hoang dế cày.
Nhật nguyệt soi đòi chốn hiện ;
Đông hè trãi đã xưa hay.
Ta còn lãng đãng làm chi nữa.
Tượng có trời bày đặt vay !