Chén chăng lọ chuốc rượu La-phù ;
Khách đến ngâm chơi miễn có câu.
Lòng một tấc đón còn nhớ chúa ;
Tóc hại phần bạc bởi thương thu.
Khó bền mới phải người quân tử ;
Mạnh gắng thì nên kẻ trượng phu.
Cày ruộng cuốc vườn dầu hết khỏe ;
Tôi Đường Ngu ở đất Đường Ngu.