Chèo lan bé bắt thuở tà dương.
Một phát qua nhìn một lạ dường.
Ngàn nọ so miền Thái-thạch ;
Làng kia mở cánh Tiêu-tương.
Hàng chim ngủ khi thuyền đỗ ;
Vừng nguyệt lên thuở nước cường.
Mua được thú mầu trong thuở ấy,
Thế gian hay một khách văn chương.