Con cờ quẫy, rượu đầy bầu,
Đòi nước non, chơi quản dầu.
Đạp áng mây, ôm bó củi ;
Ngồi bên suối, gác cần câu.
Giang sơn mặt thấy nên quen thuộc ;
Danh lợi lòng nào ước chác cầu.
Vương Chất tình cờ ta ướm hỏi.
Rêu phơi phới, thấy tiên đâu ?