Lồng lộng trời, tư chút đâu !
Nào ai chẳng đội ở trên đầu ?
Trông cửa ngọc, vân yên cách ;
Giãi lòng đơn, nhật nguyệt thâu.
Chim đến cây cao, chim nghỉ đỗ ;
Quạt hay thu lạnh quạt sơ thu.
Ngoài năm mươi tuổi ngoài chưng thế,
Ắt đã tròn bằng nước ở bầu.