Vàu làm chèo, trúc làm nhà.
Được thú vui ngày tháng qua.
Cơm kẻ bất nhân, ăn ấy chớ ;
Áo người vô nghĩa, mặc chẳng thà.
Khỏi triều quan mới hay ơn chúa ;
Sinh được con thì cảm đức cha.
Mừng thuở thái bình yêu hết tấc.
No lòng tự tại quản chi là.