Vàng bạc nhà chẳng có mấy phần.
Lành thay cơm cám được no ăn.
Lọn thuở đông hằng nhờ bếp ;
Suốt mùa hè kẻo đắp chăn.
Ác thỏ tựa thoi xem lặn mọc ;
Cuốc cày là thú những chon chăn.
Cậy trời còn có bây nhiêu nữa.
Chi tuổi chăng hiềm kẻ khó khăn.