Từ ngày gặp hội phong vân,
Bổ báo chưa hề đặng mấy phân.
Gánh, khôn đương quyền tướng phủ ;
Lui, ngõ được đất nho thần.
Ước bề trả ơn minh chúa ;
Hết khỏe phù đạo thánh nhân.
Quốc phú binh cường chăng có chước ;
Bằng tôi nào thuở ích chưng dân ?