Tống Lộ lục Thị Ngự nhập triều

Tống Lộ lục Thị Ngự nhập triều - 送路六侍禦入朝  (763) 
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

送路六侍禦入朝
童稚情親十年,
中間消息兩茫然。
更為後會知何地,
忽漫相逢是別筵。
桃花紅勝錦,
生憎柳絮白綿。
劍南春色還無賴,
觸忤愁人到酒邊。

Tống Lộ lục Thị Ngự nhập triều
Đồng trĩ tình thân tứ thập niên,
Trung gian tiêu tức lưỡng mang nhiên.
Cánh vi hậu hội tri hà địa,
Hốt mạn tương phùng thị biệt diên.
Bất phận đào hoa hồng tự cẩm,
Sinh tăng liễu nhứ bạch ư miên.
Kiếm Nam xuân sắc hoàn vô lại,
Xúc ngỗ sầu nhân đáo tửu biên.

Tiễn bác sáu Lộ Thị Ngự vào triều
Bốn chục năm trời bạn chí thân,
Nửa chừng tin tức biệt xa gần!
Biết nơi nào nữa ngày nhìn mặt?
Bỗng gặp nhau đây buổi tiễn chân...
Đỏ ối hoa đào sao đĩ thoã!
Trắng bông tơ liễu khéo lần khân!
Trêu ta rượu ngấm sầu đương bốc
Vô lại làm chi thế hỡi xuân?

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)