Quốc văn trích diễm của Dương Quảng Hàm
48. — Thơ lấy vần khoai của Tuy Lý vương

48. — THƠ LẤY VẦN KHOAI

Tuy-lý-vương

Đức ông Tuy-lý-vương là con đức Minh-Mệnh. Ngài cùng với Tùng-Thiện-vương là hai tay thơ hay có tiếng. Đức Tự-Đức đã có câu thơ khen rằng: « Thi đáo Tùng, Tuy, thất Thịnh-Đường » nghĩa là thơ đến như thơ Tùng-thiện-vương và Tuy-lý-vương thì mất cả đời Thịnh-Đường (là đời thơ hay có tiếng ở bên Tàu). Thơ chữ của ngài rất nhiều có in thành sách, còn thơ nôm ngài làm có ít.

TIỂU DẪN. — Nguyên ngài cùng với sáu vị nữa đến chơi nhà mát của ngài Vương-Thọ, mới bày ra làm thơ lấy vận khoai. Bài của ngài chấm được nhất.

Cũng phải xơi ngơi 1 cũng phải chơi,
Làm người nào phải Phật lo đời.
Ngày dài dễ đặng ba muôn sáu,
Tháng chẵn lần qua một chục hai.
Việc phủ vua quan giờ có phép, 2
Tiệc thơ hầu hạ dám nhường ai.
Mua vui ngàn lượng xin đừng tiếc,
Đã thấy co ro cất củ khoai. 3

CHÚ THÍCH. — 1. Tiếng hoàng phái: xơi=thời, ăn; ngơi=giấc, ngủ. — 2. Ngài khi ấy làm Hữu-tôn-khanh. — 3. Ý nói hà tiện, để cười một đôi ngài kia.