Phát Đàm Châu - 發潭州
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

發潭州
夜醉長沙酒,
曉行湘水春。
岸花飛送客,
檣燕語留人。
賈傅才未有,
褚公書絕倫。
名高前後事,
回首一傷神。

Phát Đàm Châu
Dạ tuý Trường Sa tửu,
Hiểu hành Tương thuỷ xuân.
Ngạn hoa phi tống khách,
Tường yến ngữ lưu nhân.
Giả Phó tài vị hữu,
Trử Công thư tuyệt luân.
Danh cao tiền hậu sự,
Hồi thủ nhất thương thần.

Đi từ Đàm Châu
Trường Sa đêm thử sức men!
Tiêu Tương sớm thả con thuyền sông xuân!
Én buồm mời khách ân cần!
Hoa bờ phất phới đưa chân mọi người!
Chử Công chữ tốt tuyệt vời
Văn chương Giả Nghị mình tài thấm đâu!
Đỉnh cao kẻ trước người sau
Ngoảnh đầu nhìn lại, cúi đầu bâng khuâng!

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)