Pháp Kính tự - 法鏡寺
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

法鏡寺
身危适他州,
勉強終勞苦。
神傷山行深,
愁破崖寺古。
嬋娟碧鮮淨,
蕭摵寒籜聚。
回回山根水,
冉冉松上雨。
泄雲蒙清晨,
初日翳復吐。
朱甍半光炯,
戶牖粲可數。
拄策忘前期,
出蘿已亭午。
冥冥子規叫,
微徑不復取。

Pháp Kính tự
Thân nguy thích tha châu,
Miễn cưỡng chung lao khổ.
Thần thương sơn hành thâm,
Sầu phá nhai tự cổ.
Thiền quyên bích tiên tịnh,
Tiêu sách hàn thác tụ.
Hồi hồi sơn căn thuỷ,
Nhiễm nhiễm tùng thượng vũ.
Tiết vân mông thanh thần,
Sơ nhật ế phục thổ.
Chu manh bán quang huỳnh,
Hộ dũ xán khả số.
Trụ sách vong tiền kỳ,
Xuất la dĩ đình ngọ.
Minh minh tử quy khiếu,
Vi kính bất phục thủ.

Chùa Pháp Kính
Nguy đến tìm nơi khác
Hoài công khó nhọc chưa
Hồn kinh đường núi hiểm
Sầu vỡ cảnh chùa xưa
Tha thướt rêu xanh mượt
Rì rào mo rụng thưa
Quanh quanh chân núi, suối
Lất phất ngọn thông, mưa
Sáng sớm vầng hồng lóe
Phá tan mây phủ mờ
Hoành son, soi đỏ chói
Cổng ngõ, sáng coi thừa
Chống gây quên đường trước
Ra ngàn đã quá trưa
Véo von nghe tiếng quốc
Đường nhỏ chịu làm ngơ

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)