Ngũ Bàn - 五盤
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

五盤
五盤雖雲險,
山色佳有餘。
仰凌棧道細,
俯映江木疏。
地僻無網罟,
水清反多魚。
好鳥不妄飛,
野人半巢居。
喜見淳朴俗,
坦然心神舒。
東郊尚格鬥,
巨猾何時除。
故鄉有弟妹,
流落隨丘墟。
成都萬事好,
豈若歸吾廬。

Ngũ Bàn
Ngũ Bàn tuy vân hiểm,
Sơn sắc giai hữu dư.
Ngưỡng lăng sạn đạo tế,
Phủ ánh giang mộc sơ.
Địa tích vô võng cổ,
Thuỷ thanh phản đa ngư.
Hảo điểu bất vọng phi,
Dã nhân bán sào cư.
Hỉ kiến thuần phác tục,
Thản nhiên tâm thần thư.
Đông giao thượng cách đấu,
Cự hoạt hà thì trừ.
Cố hương hữu đệ muội,
Lưu lạc tuỳ khâu khư.
Thành Đô vạn sự hảo,
Khởi nhược quy ngô lư.

Ngũ Bàn
Ngũ Bàn tuy hiểm trở
Cảnh núi đẹp không ngờ
Nhìn lên cầu núi nhỏ
Trông xuống rặng cây thưa
Hẻo lánh không chài lưới
Sông trong cá lượn lờ
Dân Mường làm tổ ở
Chim đẹp đậu lơ thơ
Phong tục coi thuần phác
Lòng mừng nghĩ tạm thư
Cõi Đông còn trận mạc
Giặc hết biết bao giờ
Quê cũ, em trai, gái
Long đong kiếp sống thừa
Thành Đô vạn vui thú
Vẫn kém túp nhà xưa

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)