Nam lân - 南鄰
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

南鄰
錦裏先生烏角巾,
園收芋粟不全貧。
慣看賓客兒童喜,
得食階除鳥雀馴。
秋水才深四五尺,
野航恰受兩三人。
白沙翠竹江村暮,
相對柴門月色新。

Nam lân
Cẩm Lý tiên sinh ô giác cân,
Viên thu dụ túc bất toàn bần.
Quán khán tân khách nhi đồng hỷ,
Đắc thực giai trừ điểu tước tuần.
Thu thuỷ tài thâm tứ ngũ xích,
Dã hàng kháp thụ lưỡng tam nhân.
Bạch sa thuý trúc giang thôn mạc,
Tương đối sài môn nguyệt sắc tân.

Xóm bên nam
Cẩm Lý tiên sinh khăn mỏ diều,
Có vườn hạt dẻ kể chưa nghèo.
Thềm quen ăn sẵn, đàn di dạn,
Khách đến chơi thường lũ trẻ reo.
Đò nhỏ: vài ba người trở lại,
Nước sâu năm, bảy thước là nhiều.
Tre xanh, cát trắng chiều sông muộn,
Ngõ trúc nhìn nhau nguyệt mới treo.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)