Hoạ Bùi Địch "Đăng Tân Tân tự ký Vương thị lang"

Hoạ Bùi Địch "Đăng Tân Tân tự ký Vương thị lang" - 和裴迪登新津寺寄王侍郎
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

和裴迪登新津寺寄王侍郎
何限倚山木,
吟詩秋葉黃。
蟬聲集古寺,
鳥影度寒塘。
風物悲遊子,
登臨憶侍郎。
老夫貪佛日,
隨意宿僧房。

Hoạ Bùi Địch "Đăng Tân Tân tự ký Vương thị lang"
Hà hạn ỷ sơn mộc,
Ngâm thi thu diệp hoàng.
Thiền thanh tập cổ tự,
Điểu ảnh độ hàn đường.
Phong vật bi du tử,
Đăng lâm ức thị lang.
Lão phu tham phật nhật,
Tuỳ ý túc tăng phòng.

Hoạ thơ "Lên chùa Tân Tân gửi cho Vương thị lang" của Bùi Địch
Buồn tựa cây bên núi
Ngâm thơ với lá vàng
Đầm sâu bóng chim thoáng
Chùa vắng tiếng ve vang
Cảnh đẹp thương đầu bạc
Chơi xa nhớ bạn vàng
Thân già mê bóng Phật
Ngủ đậu lại phòng tăng

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)