Hành Châu tống Lý đại phu thất trượng miễn phó Quảng Châu

Hành Châu tống Lý đại phu thất trượng miễn phó Quảng Châu - 衡州送李大夫七丈勉赴廣州
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

衡州送李大夫七丈勉赴廣州
斧鉞下青冥,
樓船過洞庭。
北風隨爽氣,
南斗避文星。
日月籠中鳥,
乾坤水上萍。
王孫丈人行,
垂老見飄零。

Hành Châu tống Lý đại phu thất trượng miễn phó Quảng Châu
Phủ việt hạ thanh minh,
Lâu thuyền quá Động Đình.
Bắc phong tuỳ sảng khí,
Nam đẩu tỵ văn tinh.
Nhật nguyệt lung trung điểu,
Càn khôn thuỷ thượng bình.
Vương tôn trượng nhân hành,
Thuỳ lão kiến phiêu linh.

Ở Hành Châu tiễn ông Bảy Lý đại phu sang ở Quảng Châu
Gươm báu xuống trời xanh
Thuyền lần vượt Động Đình
Ánh văn sao nể sáng
Tài võ gió thua nhanh
Trời đất: bèo trôi nước
Tháng ngày: chim buộc mình
Hàng trên, ông rõ đấy
Già vẫn cứ lênh đênh

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)