Dạ - Tuyệt ngạn phong uy động

Dạ - Tuyệt ngạn phong uy động - 夜-絕岸風威動
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

夜-絕岸風威動
絕岸風威動,
寒房燭影微。
嶺猿霜外宿,
江鳥夜深飛。
獨坐親雄劍,
哀歌嘆短衣。
煙塵繞閶闔,
白首壯心違。

Dạ - Tuyệt ngạn phong uy động
Tuyệt ngạn phong uy động,
Hàn phòng chúc ảnh vi.
Lĩnh viên sương ngoại túc,
Giang điểu dạ thâm phi.
Độc toạ thân hùng kiếm,
Ai ca thán đoản y.
Yên trần nhiễu xương hạp,
Bạch thủ tráng tâm vi.

Đêm - Bờ cao oai gió động
Bờ cao oai gió động,
Buồng lạnh bóng đèn mờ.
Trong tối, chim sông liệng,
Ngoài sương, vượn núi mơ.
Hát ngao than áo ngắn,
Ngồi ngắm tiếc gươm thừa.
Khói bụi đầy phường phố,
Già đời lỗi chí xưa.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)