Biệt Tán thượng nhân

Biệt Tán thượng nhân - 別贊上人
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

別贊上人
百川日東流,
客去亦不息。
我生苦漂蕩,
何時有終極。
贊公釋門老,
放逐來上國。
還為世塵嬰,
頗帶憔悴色。
楊枝晨在手,
豆子雨已熟。
是身如浮雲,
安可限南北。
異縣逢舊友,
初忻寫胸臆。
天長關塞寒,
歲暮饑凍逼。
野風吹征衣,
欲別向曛黑。
馬嘶思故櫪,
歸鳥盡斂翼。
古來聚散地,
宿昔長荊棘。
相看俱衰年,
出處各努力。

Biệt Tán thượng nhân
Bách xuyên nhật đông lưu,
Khách khứ diệc bất tức.
Ngã sinh khổ phiêu đãng,
Hà thì hữu chung cực.
Tán công thích môn lão,
Phóng trục lai thượng quốc.
Hoàn vi thế trần anh,
Pha đới tiều tuỵ sắc.
Dương chi thần tại thủ,
Đậu tử vũ dĩ thục.
Thị thân như phù vân,
An khả hạn nam bắc.
Dị huyện phùng cựu hữu,
Sơ hân tả hung ức.
Thiên trường quan tái hàn,
Tuế mộ cơ đống bức.
Dã phong xuy chinh y,
Dục biệt hướng huân hắc.
Mã tê tư cố lịch,
Quy điểu tận liễm dực.
Cổ lai tụ tán địa,
Túc tích trường kinh cức.
Tương khán câu suy niên,
Xuất xứ các nỗ lực.

Từ biệt Tán thượng nhân
Trăm sông ngày chảy xuôi
Chân khách đi đi mãi
Xiêu dạt khổ thân tôi
Bao giờ cho đứng lại
Bác Tán người cửa thiền
Bị đuổi từ kinh tới
Nét mặt kém phần tươi
Bụi đời vừa vướng phải
Cành dương tay vẫn cầm
Hạt đậu mưa vừa tưới
Nam, Bắc biết đâu chừng
Thân ta mây phất phới
Quê người gặp bạn xưa
Gan ruột mừng như cởi
Trời rộng ải quan xa
Năm tàn cơm áo ngại
Gió Đông thổi áo đơn
Từ giã trong đêm tối
Ngựa thét nhớ tàu xưa
Chim về chồn cánh mỏi
Xưa nay chỗ hợp tan
Mấy chốc chông gai nổi
Già yếu mắt nhìn nhau
Khuyên nhau cùng gắng gỏi.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)