Xuất đô môn
của Phan Châu Trinh, do Huỳnh Thúc Kháng dịch

Bài dịch này đăng trong Thi tù tùng thoại - NXB Nam Cường - Sài-gòn 1951.

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Xuất đô môn
Luy luy già tỏa xuất Đô môn,
Khẳng khái bi ca thiệt thượng tồn.
Quốc thổ trầm luận dân tộc tụy,
Nam nhi hà sự phạ Côn-lôn.

Ra khỏi Đô thành
Gông xiềng mang nặng, ra khỏi cửa Đô thành,
Buồn hát một cách khảng khái, lưỡi vẫn còn.
Đất nước đắm chìm, dân tộc tiều tụy,
Nam nhi chuyện gì mà sợ Côn-lôn.

Xiềng gông cà kệ biệt Đô-môn,
Khảng khái ngâm nga lưỡi vẫn còn.
Đất nước đắm chìm nòi giống mỏn,
Thân trai nào sợ cái Côn-lôn.