PHẠM VĂN NGHỊ

73. ĐỀ ĐỘNG LIÊN-HOA

Giữa núi xuyên qua một cái ngòi,
Hỏi ai xoi khéo? Thợ trời xoi.
Đòi phen phong-vũ từng không tới,
Mấy bậc công-hầu cũng phải chui.
Thư-án đã in ông trạng đứng,
Thạch-bàn còn đợi khách câu ngồi.
Liên-hoa động ấy nào ai biết,
Có biết xin đừng mách bảo ai?