Truyện Kiều (bản Trương Vĩnh Ký 1911)

Truyện Kiều  (1911) 
của Nguyễn Du, do Trương Vĩnh Ký dịch

金 雲 翹 傳
POÈME
KIM, VÂN, KIỀU
TRUYỆN

TRANSCRIT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN QUỐC-NGỮ AVEC DES NOTES EXPLICATIVES, ET PRÉCÉDÉ D’UN RÉSUMÉ SUCCINCT DU SUJET EN PROSE

PAR

P. J.-B. TRƯƠNG-VĨNH-KÝ

REVU, CORRIGE, AUGMENTÉ ET ILLUSTRE

3’ ÉDITION 
載士
記 永 張
3’ ÉDITION 

Illustrations de NGUYỄN-HỮU-NHIÊU

PRIX......... 2$00

SAIGON
F.-H. SCHNEIDER, ÉDITEUR


1911

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.