Tiếp nội thư tính ký hàn y, bút điều sổ sự

Tiếp nội thư tính ký hàn y, bút điều sổ sự
Tiếp thư của vợ gửi áo rét, bút và vài thứ

của Cao Bá Quát
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Nhất giam đăng hạ vạn hàng đề,
Thử dạ tàn hồn nhiễu tú khuê.
Trường hận thùy giao luân cẩm tự[1]?
Độc miên nhân tự vọng kim kê[2].
Hàn y ổn thiếp phong tân tứ,
Tố quản tiêm minh tẩy cựu đề.
Lai thất[3] tha thời hảo qui khứ,
Nhập môn tri hữu nhẫm thung thê[4].

Một phong thư đọc dưới đèn, muôn hàng lệ rỏ,
Đêm nay hồn vật vờ quanh chốn buồng thêu.
Mối hận vô cùng, ai xui mình bàn việc dệt chữ gấm,
Kẻ nằm một mình vẫn trông ngóng tin gà vàng.
Chiếc áo rét xếp phẳng phiu, gói ghém bao ý mới,
Ngọn bút trắng, nhọn, xóa sạch những lời đề xưa.
Rồi mai đây khi được trở về nơi nhà Lai,
Bước vào cửa biết rằng có vợ hiền từng giã gạo mướn.

   
Chú thích

  1. Cẩm tự: Tần Đậu Thao giận vợ là nàng Tô Huệ, khi làm quan ở Tương-châu, đoạn tuyệt tin tức với nàng, nàng bèn dệt một bức gấm trên có những dòng chữ, đọc vòng quanh thành thơ, lời lẽ thắm thiết. Đậu Thao cảm vì tình và trọng vì tài, sai xe về đón nàng. Người ta gọi bài thơ ấy là « Cẩm tự hồi văn »
  2. Lời chú của tác giả: « Kim kê tinh hiện tắc quốc hữu xá » (Sao Kim kê xuất hiện là trong nước có việc ân xá).
  3. Nhà Lai: Nhà ở gò Lai. Gò Lai là một cái gò ở quê hương tác giả. Trong tập « Cúc-hiên thi loại » ký hiệu VHV 1433 (Thư viện khoa học T.Ư.) tác giả cũng có bài « Lai-sơn cố trạch », vịnh cái nhà ở cũ của mình ở quê hương.
  4. Giã gạo thuê: Nàng Mạnh Quang, vợ Lương Hồng người đời Đông Hán, nhà nghèo nhưng tiết tháo cao thượng, khi theo chồng đi ẩn thường giã gạo thuê kiếm ăn.