Thảo luận:Tiếp nội thư tính ký hàn y, bút điều sổ sự

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Tiếp nội thư tính ký hàn y, bút điều sổ sự
Nguồn Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, Vũ Khiêu - Nguyễn Văn Tú - Nguyễn Trác - Hoàng Hữu Yên - Hoàng Tạo tuyển dịch, NXB Văn học, 1976
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Tiếp nội thư tính ký hàn y, bút điều sổ sự

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Tiếp nội thư tính ký hàn y, bút điều sổ sự”.