Thu vịnh
của Nguyễn Khuyến

Thu vịnh (vịnh mùa thu) là một trong ba bài thơ Nôm về mùa thu nổi tiếng của Nguyễn Khuyến cùng với Thu điếuThu ẩm

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông như tầng khói phủ,
Song thưa để mặc bóng trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút.
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào[1].

   
Chú thích

  1. Tức Đào Tiềm