Thu ẩm
của Nguyễn Khuyến

Thu ẩm (uống rượu mùa thu) là một trong ba bài thơ thu nổi tiếng của Nguyễn Khuyến cùng với Thu điếuThu vịnh

Năm gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe,
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy,
Độ năm ba chén đã say nhè.