Thanh-trì phiếm châu nam hạ

Thanh-trì phiếm châu nam hạ
Từ Thanh-trì buông thuyền xuôi nam

của Cao Bá Quát
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Thanh-đàm thôi biệt duệ,
Nhị thủy tiễn hành khâm.
Sa khoát hoàng vân mộ,
Thiên đê bạch nhật trầm.
Khách châu hàn phiếm phiếm,
Giang sắc vãn âm âm,
Bất kiến ba đào tráng,
An tri vạn lý tâm ?

Bên đầm Thanh-liệt[1] vừa giục giã chia tay,
Nước sông Nhị đã bắn lên áo đi xa.
Bãi cát rộng, mây vàng bảng lảng,
Vòm trời thấp, vầng ô lặn dần.
Thuyền khách lạnh lùng trôi trên mặt nước,
Màu sông lúc chiều hôm tối sầm.
Nếu không thấy ba đào hùng tráng,
Thì biết sao được cái chí lớn muôn dặm[2] ?

   
Chú thích

  1. Đầm Thanh-liệt (Thanh-đàm) sau đổi là Thịnh-liệt, ở huyện Thanh-trì, ngoại thành Hà-nội ngày nay.
  2. Chí lớn « muôn dặm » — Tông Xác người đời Tống (Nam triều), lúc còn trẻ thường tỏ chí: « Muốn được cưỡi ngọn gió lớn, phá tan làn sóng muôn dặm ». Sau làm tướng đi đánh Lâm-ấp, thắng trận trở về.