Thảo luận:Thanh-trì phiếm châu nam hạ

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Thanh-trì phiếm châu nam hạ
Nguồn Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, Vũ Khiêu - Nguyễn Văn Tú - Nguyễn Trác - Hoàng Hữu Yên - Hoàng Tạo tuyển dịch, NXB Văn học, 1976
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Thanh-trì phiếm châu nam hạ

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Thanh-trì phiếm châu nam hạ”.