Thể loại:PVCC-Sắc lệnh CP

Sắc lệnh của các cơ quan chính phủ, được đánh dấu bằng thẻ quyền {{PVCC-Sắc lệnh CP}}