Chiếu về việc thống nhất Việt Nam

Chiếu về việc thống nhất Việt Nam  (1945) 
của Bảo Đại

Chiếu được ban vào ngày 14 tháng 8 năm 1945 và được đăng trên báo Sài Gòn ra ngày 17 tháng 8 năm 1945.

Việt Nam Hoàng đế ban chiếu sau này,

Trẫm tuyên bố hủy bỏ hết những hiệp ước bất bình đẳng mà nước Pháp đã ép nước Việt Nam ký ngày 6 tháng 6 năm 1862ngày 15 tháng 3 năm 1874. Vậy từ nay toàn hạt xứ Nam kỳ lại thuộc chủ quyền Đế quốc Việt Nam.

Dụ số 108 ngày 14 tháng 8 năm 1945 chuẩn thần Nguyễn Văn Sâm sung chức Khâm sai Nam kỳ.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó là một sắc lệnh của chính phủ, địa phương hoặc nước ngoài. Xem § 313.6(C)(2) của Bản trích yếu III: Thực hành Văn phòng Bản quyền. Các tài liệu này bao gồm "đạo luật lập pháp, phán quyết của tòa án, quyết định hành chính, pháp lệnh công cộng, và các văn bản pháp lý chính thức tương tự" cũng như "bất kỳ bản dịch nào do nhân viên chính phủ thực hiện khi đang làm nhiệm vụ chính thức".

Các tài liệu này không bao gồm các tác phẩm của Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ, Liên Hiệp Quốc, hoặc bất kỳ cơ quan chuyên môn nào của Liên Hiệp Quốc. Xem Bản trích yếu III § 313.6(C)(2) và 17 U.S.C. 104(b)(5).


Một sắc lệnh của chính phủ không phải Hoa Kỳ có thể vẫn có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ. Tương tự như {{PVCC-trong-CP Hoa Kỳ}}, Thực hành Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ ở trên không ngăn cản việc các tiểu bang Hoa Kỳ hoặc các địa phương giữ bản quyền ở nước ngoài, tùy theo luật bản quyền nước ngoài và quy định tư pháp.