Thảo luận:Họa hữu nhân Yên hà ngụ hứng

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Họa hữu nhân Yên hà ngụ hứng
Nguồn Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Văn học, Hà Nội, 1976
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Họa hữu nhân Yên hà ngụ hứng

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Họa hữu nhân Yên hà ngụ hứng”.