Tức sự (Trần Nhân Tông)

Tức sự - 即事
của Trần Nhân Tông