Tác gia:Trần Quang Khải

Trần Quang Khải
(1241–1294)
Trần Quang Khải (chữ Hán: 陳光啓), con thứ ba của Trần Thái Tông, là đại tướng đời nhà Trần, làm đến chức Tướng quốc đời Trần Thánh Tông. Sang đời Trần Nhân Tông, ông được phong Thượng tướng Thái sư, có công lớn đánh dẹp quân Nguyên.

Tác phẩm Sửa đổi

Tác phẩm viết về ông Sửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.