Tụng giá hoàn kinh sư - 從駕還京師
của Trần Quang Khải, do Trần Trọng Kim dịch

Ngày 6 tháng 6 năm Ất Dậu, sau khi đuổi quân Thoát Hoan, giải phóng kinh thành Thăng Long, Trần Quang Khải đưa hai vua Trần về lại kinh đô, theo phò giá và làm bài thơ này. Bản dịch của Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Dịch thơ của Trần Trọng Kim

奪槊章陽渡,
擒胡鹹子關,
太平須致力。
萬古此江山。

Đoạt sáo Chương Dương độ,
Cầm Hồ Hàm Tử quan.
Thái bình tu trí lực,
Vạn cổ thử giang san.

Cướp giáo giặc ở bến Chương Dương
Bắt quân Hồ ở cửa Hàm Tử.
Thái bình rồi nên dốc hết sức lực,
Muôn đời vẫn có non sông này.

Chương Dương cướp giáo giặc,
Hàm Tử bắt quân thù.
Thái bình nên gắng sức,
Non nước ấy nghìn thu.