Tác gia:Trùng Quang Đế

Trùng Quang Đế
(1390–1414)
Trùng Quang Đế (chữ Hán:重光帝) là vua thứ hai của triều Hậu Trần trong lịch sử Việt Nam, tên húy là Trần Quý Khoáng hay Trần Quý Khoách (陳季擴), người hương Tức Mặc, Thiên Trường, Nam Định, Việt Nam. Thời gian ở ngôi của Trùng Quang Đế là thời kỳ chống sự đô hộ của nhà Minh sau khi nước Đại Ngu của nhà Hồ bị xâm chiếm.

Tác phẩm Sửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.