DÉPUTATION. — CUỘC PHÁI THÂN SĨ.

Député.

Công phái; Thân sĩ; Đầu nhơn.