Quốc văn trích diễm/Trần Tế Xương

TRẦN-TẾ-XƯƠNG 陳 濟 昌

Ông người làng Vị-xuyên tỉnh Nam-định, thường gọi là ông Tú-Xương, Đậu tú-tài sớm, nổi tiếng là một người hay chữ mà thi mãi không đậu cử-nhân. Ở nhà dạy học, ngâm vịnh rất nhiều. Ông sở-trường nhất về lối văn phúng-thế, bài nào cũng có giọng chua cay mai-mỉa; lại có tài xuất khẩu thành chương nên nhiều bài thơ văn của ông rất tự nhiên mà hay.