TỨ-LỤC

Lối tứ-lục tương-tự như lối phú, nhưng không có vần, thường hay đặt câu cách-cú, hoặc trên 4 dưới 6, hoặc trên 6 dưới 4 (bởi thế gọi là tứ-lục), nhưng muốn đặt dài hơn nữa cũng được.

Văn tứ-lục thường dùng làm những bài chiếu, biểu, chế, sắc. Chiếu là lời vua thi lệnh; ân-chiếu là lời vua ban ra khi có khánh-hỉ, hay để ra ân cho kẻ phạm tội hay kẻ bị hoạn-nạn; di-chiếu là lời vua dặn lại lúc thăng-hà. Chế, sắc là lời vua phong thưởng cho các quan hoặc bách (bá)-thần. Biểu là lời thần dân dâng lên vua; biểu hạ là lời mừng vua khi có khánh-tiết (nguyên-đán, vạn-thọ, vân vân); biểu tạ là lời tạ ơn vua khi được phong thưởng.

Lời chiếu sắc phải làm ra giọng nghiêm-trang điển-nhã; lời biểu làm ra giọng khiêm-tốn thù-phụng.