Quốc văn trích diễm/Hán Việt văn biểu/§ 2/I

I. — PHÔI-THAI THỜI-ĐẠI

ĐỜI TRẦN

Hàn-Thuyên 韓 詮: Văn-tế cá sấu

Nguyễn-sĩ-Cố 阮 士 固
Trần-khánh-Dư 陳 慶 餘: Thơ bán than *