Quốc văn trích diễm/Đại Nam quốc sử diễn ca

Quốc văn trích diễm của Dương Quảng Hàm
Đại Nam quốc sử diễn ca

ĐẠI-NAM QUỐC-SỬ DIỄN CA

Quyển (cuốn) này là của Quốc-sử quán phụng chỉ đức Tự-Đức soạn ra, đem lịch-sử nước ta từ đời Hồng-Bàng đến cuối đời Lê diễn ra lời ca lục-bát. Trong quyển này các sự-trạng quan-trọng của liệt triều đều chép cả mà mạch lạc phân minh, lời văn bình-dị, chải chuốt, lắm đoạn cũng mạnh-mẽ thấm-thiết. Kể văn sử bút lại dùng lời ca mà được như thế thật đã là hay lắm.