Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nhạc.
Nhạc  (1939) 
của Bích Khê

In lần đầu trong tập thơ Tinh huyết, phần "Nhạc và lệ". Bản thơ trong tập thơ Tinh hoa được tác giả soạn lại có thay đổi nội dung như chú thích cuối trang.

Ô! nắng vàng thơm... rung rinh điệu ngọc,
Những cánh hồng đơm, - những cánh hồng đơm
Nhẹ nhàng, nhịp nhàng thở đều trong sương;
Màu trăng không gian như gờn gợn sóng.
Từ ở phương mô nhạn mang thơ về,
Đàn thơ cơ hồ lên cung âm điệu.
Đây giây trinh bạch khóc mướt trong mơ;
Đây hồn ngọc thạch xanh sao như tờ?
Ô cõi lầu mây ánh gì kim cương,
Áo nàng thơ ngây nao nao nghê thường.
Thơ bay! Thơ bay vô bàn tay ngà,
Thơ ngà ngà say! Thơ ngà ngà say!
Nàng ơi! Đừng động... có nhạc trong giây,
Nhạc gây hoa mộng, nhạc ngát trong mây;
Nhạc lên cung hường, nhạc vô đào động,
Ô nàng tiên nương! - Hớp nhạc đầy hương.[1]

   
Chú thích

 1. Bài thơ về sau được tác giả chọn vào tập thơ Tinh hoa, với một số thay đổi nội dung như sau:

  Ô nắng vàng tươi rung rinh điệu ngọc
  Những cánh hồng đơm, những cánh hồng thơm
  Nhẹ nhàng nhịp nhàng thở đều trong sương;
  Màu trắng không gian như gờn gợn sóng.
  Từ ở phương mô nhạn mang thơ về;
  Đàn thơ cơ hồ lên cung âm điệu
  Đây giây trinh bạch khóc mướt trong mơ
  Đây hồn ngọc thạch xanh sao như tơ
  Ô cõi lầu mây ánh gì kim cương?
  Áo nàng thơ ngây nao nao nghê thường
  Mộng bay! Mộng bay! Rồi trời cô thôn:
  Ô người tình nương, đứng vin rèm liễu
  Ô người tình nương giương to mắt buồn...
  Nắng đớp cành hương, nắng đập hàng mi.

 

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)