Mèo già và con chuột nhắt

MÈO GIÀ
VÀ CON CHUỘT NHẮT

     Thím chuột nhắt trẻ người non dạ,
     Bị mèo già vồ đã nguy-nan.
        Lẻo mồm còn cứ kêu van:
— Xin ngài sinh-phúc kẻo oan phận này,
     Thân Chuột nhắt phỏng tầy mấy chút:
     Nhặt của rơi, thiệt hụt gì ai!
        Hãy khoan lượng nghĩ xin ngài,
Vì tôi đã để cho ai đói nào!
     Miệng này phỏng ăn bao nhiêu hạt;
     Chỉ cơm rang góc bát là no,
         Sá chi thận phận gầy-gò,
Để dành các cậu, các cô thì vừa.
     Chuột bị bắt trình thưa như vậy,
     Mèo bảo rằng: « Lời ấy khó nghe.
        Thôi đi, đừng nói nữa đi!
Tao đây chứ phải giống gì mà mong.
     Mèo, lại già hẳn không dung-xá,
     Rất đang tâm, mi lạ chi ta,
        Thôi cho mi xuống làm ma,
Kêu cùng Thập-điện họa là có nghe.
     Con tao chẳng thiếu chi thực-phẩm. »
     Mèo nói xong bèn lẩm chuột ranh.
        Chuyện này nghĩa-lý rành rành,
Đầu xanh vẫn thị tinh-ranh khoe mầu,
     Già hay tàn-nhẫn biết đâu!