Lừa mang hòm sắc

Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
L’Âne portant des reliques - Lừa mang hòm sắc

LỪA MANG HÒM SẮC

     Một con lừa lưng mang hòm sắc,
     Thấy người tôn đã chắc tôn ta.
        Vênh-vang bộ mặt giở ra,
Chấp lễ chấp bái như là thần đây,
     Có người kia lầm này biết ý,
     Bảo lừa:
               — Đừng nghĩ thế mà sai,
        Hợm đâu có hợm lạ đời!
Ai tôn đâu chú, chú đòi lên cân.
     Người lễ bái là cầu ông thánh,
     Sự anh-linh uy-mãnh của ngài,
        Quan mà dốt đặc vô-tài,
Thì dân lạy cái áo ngoài mà thôi.