Màu đỏ đang rung  (1941) 
của Phạm Hầu

Đăng lần đầu trên tạp chí Bạn đường, số 15, ấn hành ngày 11 tháng 10 năm 1941.

Hoa phượng Hương Giang
Hoa gạo Nhị Hà
Sầu trưa hong mang
Hai trời hoa đỏ

Hai trời cao xanh
Sầu chi màu đỏ
Người đi lanh quanh
Sầu dành trăm ngõ

Tôi gần xích đạo
Sầu nhớ thời gian
Mấy lần thắm đỏ
Hoa tình cô đơn

Lòng tôi ở sâu
Nhưng tôi lại rõ
Lòng tôi xôn xao
Bởi còn mộng đỏ

Giữa trưa bơ vơ
Sầu chi không rõ
Tôi làm câu thơ
Mà vần cũng đỏ

Ai đọc thơ tôi
Đóng giùm cữa ngõ
Trời xanh của tôi
Muôn đời hoa đỏ.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)