Lục Vân Tiên (bản Nôm 1916)

Xem các phiên bản khác của tác phẩm này tại Lục Vân Tiên.
Lục Vân Tiên  (1916) 
của Nguyễn Đình Chiểu

Lục Vân Tiên, bản Nôm của Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm: Vân Tiên cổ tích tân truyện (雲僊古跡新傳), Liễu Văn Đường tàng bản (柳文堂藏板), khắc in vào mùa thu năm Khải Định thứ 1 (啓定元年秋新刊, 1916). Bản Nôm này có nhiều điểm khác so với bản Quốc ngữ thông dụng gồm 2082 câu (ghi chú dị bản bằng {{khác}}).

Trang bìa của Vân Tiên cổ tích tân truyện, bản Nôm 1916.

Mục lục

Bản chữ Nôm

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.